Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie NanoScience sp. z o.o.

Termin składania ofert:
29.03.2017 r. 

Dokumentacja zamówienia do pobrania poniżej:

zip

Suplement do zapytania z dnia 2017-03-23 dot. zamiany zakresu zapytania: